معرفی فضای فاز شتابدهنده خطی الکتا مدل Compactبا استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1125-INC (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم وفناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته،کرمان،ایران
2دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
چکیده
برای شبیه‌سازی مونت کارلو شتاب‌دهنده‌های پزشکی به دلیل طولانی بودن زمان اجرای برنامه تا خطای نسبی غنی کمتر از 01/0 درصد ، فضای فاز فوتون به جای منبع الکترون مورد نیاز است. استفاده از فضای فاز به عنوان چشمه سطحی می‌تواند زمان اجرای کد را کاهش و دقت محاسبه پارامترهای Linac و Phantom را افزایش دهد. هدف از این مطالعه معرفی یک چشمه فضای فازی در شتاب‌دهنده خطی Elekta Compact برای شبیه سازی با کد MCNPXاست. اطلاعات این چشمه فضای فاز را می‌توان در کدهای شبیه‌سازی دیگر نیز استفاده کرد. برای اینکار ابتدا هندسه سر شتاب‌دهنده خطی Elekta Compact با اجزاء مختلف آن در مد فوتون و الکترون در کد MCNPX شبیه‌سازی شد. داده‌های total scatter output factors (Scp) ،فاکتور پراکندگی کل محاسبه شد. ثانیا چشمه فضای فازی که پارامترهای منبع فوتونی را تولید می‌کنند به عنوان چشمه در قسمت‌های مختلف شتاب‌دهنده در فایل ورودی MCNPX استفاده شد. برای تأیید صحت شبیه‌سازی شتاب‌دهنده خطی ، داده‌های Scp محاسبه شد. به علت همخوانی 95.1% بین نتایج شبیه‌سازی و عملی فضای فاز بدست امده چشمه مناسبی برای شبیه‌سازی شتاب‌دهنده خطی Elekta است. با استفاده از فضای فاز معرفی شده برای شتابدهنده Elekta مدل Compact ، کاربران می‌توانند نتیجه تغییرات دزیمتری را در اثر پارامترهای Linac بررسی کنند. روش محاسبه فضای فازی که در این تحقیق معرفی شده است می‌تواند برای دیگر شتاب‌دهندهای پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات