تخمین زمان محصورسازی انرژی در توکامک دماوند با استفاده از پارامترهای تعادلی پلاسما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1122-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
چکیده
زمان محصور سازی انرژی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل در افروزش گداخت گرما هسته‌ای کنترل شده، بخش عمده‌ای از تحقیقات گداخت هسته‌ای به ویژه در سیستم‌های محصورسازی مغناطیسی از جمله توکامک را به خود اختصاص داده است. در حالت کلی، تحلیل جامع زمان محصورسازی انرژی توکامک نیازمند درک عمیق‌تری از مکانیزم ترابرد انرژی و ذرات باردار پلاسما در داخل توکامک است. با این وجود، این امکان وجود دارد تا با استفاده از پارامترهای تعادلی ماکروسکوپیک پلاسما، تحلیلی کیفی از زمان محصورسازی انرژی توکامک ارائه داد. در این مقاله، با استفاده از پارامترهای تعادلی پلاسما، تخمینی کیفی از زمان محصورسازی انرژی در توکامک دماوند ارائه شده است. از الگوی روش پیشنهاد شده می‌توان رفتار پارامترهای تعادلی پلاسما و زمان محصورسازی انرژی را در توکامک‌هایی با ابعاد کوچک و رژیم گرمایش اهمی بررسی کرده و با استفاده از الگوهای مناسب، پیشنهادهایی را جهت تحلیل و کنترل عملکرد توکامک‌های با گرمایش اهمی ارائه داد.
کلیدواژه ها
موضوعات