استفاده از روش موازنه جرم ایزوتوپ برای تعیین نسبت تبخیر به تبخیر و تعرق جهت انتخاب مناسب-ترین تاریخ کاشت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1120-INC (R3)
نویسندگان
1پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج- ایران
2گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ـ ایران.
3گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج ـ ایران.
چکیده
تبخیر باعث غنی شدن δ18Oوδ2H در آب موجود در سطح خاک و تخلیه در بخار خروجی می‌شود، در حالی که فرآیند تعرق اثر معنی-داری بر تفکیک δ18O و δ2H ندارد. این امر سبب می‌شود، اثر ایزوتوپی تبخیر از تعرق متفاوت باشد. دو روش ایزوتوپی، موازنه جرم ایزوتوپ (IMB) و کیلینگ پلات برای تفکیک تبخیر و تعرق توسعه یافته‌اند. در مقایسه با کیلینگ پلات، موازنه جرم ایزوتوپ یک تکنیک ساده برای تخمین شار متوسط زمانی تبخیر و تعرق در شرایط مزرعه است، با این حال نتیجه آن تنها یک تخمین متوسط زمانی از تبخیر خاک برای یک دوره معین می‌باشد. هدف از این مطالعه تنظیم تاریخ کاشت برای گندم زمستانه در منطقه شرق اصفهان (رودشت) با استفاده از روش موازنه جرم ایزوتوپ با توجه به اثرات تغییرات آب و هوایی بود. این مطالعه نشان داد در صورتی که زمان کاشت گندم زمستانه در این منطقه در ابتدای ماه نوامبر باشد، در مقایسه با زمان کاشت در ماه اکتبر یا دسامبر عملکرد بیولوژیک و دانه گندم را افزایش می‌دهد. این امر احتمالاً به دلیل تاج پوشش بهتر محصول بوده که بر میزان تعرق و در نتیجه عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه تأثیر می‌گذارد.
کلیدواژه ها
موضوعات