مقایسه عملکرد روش‌های تجاری کاهش آرتیفکت فلزی در بهبود کیفیت تصاویر حاصل از مقطع نگاری کامپیوتری با اشعه ایکس

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1119-INC (R3)
نویسندگان
1گروه پرتوپزشکی، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
2مهندسی هسته ای ، دانشکده انرژی، دانشگاه شریف، تهران، ایران
3دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
چکیده
وجود کاشت‌های فلزی در میدان دید پرتوهای ساطع شده در اسکنرهای CT، باعث تضعیف شدید پرتو می‌شود. اطلاعات ناقص ثبت شده در آشکارسازها، در بازسازی تصویر، منجر به تشکیل رگه‌های تیره و روشن در تصاویر حاصله می‌شود، که به شدت کیفیت تصویر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث تشخیص نادرست ساختارهای نزدیک کاشت‌های فلزی و بروز خطا در تخمین دُز در برنامه‌های طراحی درمان می‌شود. شرکت‌های سازنده‌ی اسکنرهای CT برای افزایش کارایی اسکنرهای خود، اقدام به توسعه و افزودن الگوریتم‌هایی به منظور کاهش آرتیفکت‌های فلزی در تصاویر حاصله کرده‌اند. در این میان، الگوریتم‌های OMAR و NMAR به عنوان یکی از موفق‌ترین الگوریتم‌ها در کاهش آرتیفکت فلزی (MAR)، در اسکنرهای فیلیپس و زیمنس بکارگیری شده‌اند. در این پژوهش قصد داریم عملکرد این دو الگوریتم MAR موجود در اسکنرهای تجاری را به صورت کمی، با بررسی پارامترهای کیفیت تصویر و به صورت کیفی و شهودی با بررسی تصاویر کلینیکی، مورد ارزیابی قرار دهیم.
کلیدواژه ها
موضوعات
مراجع
<p>-1</p>