بررسی زمان مناسب واکسیناسیون جوجه های گوشتی با واکسن پرتوتابی شده آنفلوانزای مرغی ساب تایپ H9N2

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (308.62 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1117-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیئت علمی/گروه دامپزشکی و علوم دامی، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی
3عضو هیات علمی/ گروه دامپزشکی و علوم دامی، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
4گروه دامپزشکی و علوم دامی، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
5پژوهشکده کشاورزی هسته ای
6پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
وویروس آنفلوانزا طیور تحت تیپ H9 از ویروس های آنفلوانزای طیور با حدت کم می باشد. هدف از این تحقیق مقایسه پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی واکسینه شده با واکسن پرتوتابی شده و واکسن فرمالینه انفولانزای مرغی ساب تایپ H9N2به همراه ادجوانت روغنی و قند تری هالوز در دو سن متفاوت می باشد. روش کار: پس از تکثیر ویروس آنفلوانزا مرغی در تخم مرغ هایSPF توسط پرتو گاما با دز kGy30 غیرفعال سازی گردید. 36 راس جوجه گوشتی یک روزه به 12 گروه تقسیم شده: 5 گروه در سن 1 و 15 روزگی و به 5 گروه دیگر در سن 11 و 25 روزگی واکسینه شدند. ارزیابی ایمنی همورال و سلولی انجام شد. نتایج: بیشترین میانگین تیتر آنتی بادی در گروه های واکسن پرتوتابی شده با قند تری هالوز و بعد از آن با واکسن پرتوتابی شده همراه با ادجوانت روغنی بود. افزایش معنی داری از نظر تیتر آنتی بادی و شاخص تحریکی تکثیر لنفوسیت های طحال در تمام گروه های واکسینه شده نسبت به گروه کنترل منفی وجود داشت. سن واکسیناسیون 11 و 25 روزگی از سن واکسیناسیون 1 و 15 روزگی مناسبتر برای القائ پاسخ های ایمنی بدست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات