اثرات پرتوتابی ایکس بر تحرک و سلامت غشای پلاسمایی اسپرم گاو هلشتاین

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1115-INC (R2)
نویسندگان
1عضو هیات علمی
2شرکت جاهد
3هیات علمی
4سازمان
5پژوهشکده کشاورزی هسته ای
6پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
به منظور تعیین دز مناسب پرتوتابی ایکس برای افزایش تحرک و زنده‌مانی اسپرم گاو، نمونه های اسپرم منجمد در داخل ظرف ازت با دزهای صفر، 3/0، 6/0، 9/0 و 2/1 گری پرتو ایکس پرتوتابی شد. آنالیز کمی و کیفی اسپرم با استفاده از سیستم CASA انجام شد. مقدار مالون دی آلدهید منی با استفاده از روش تیوباربیتوریک اسید اندازه‌گیری شد. از تست HOST برای ارزیابی سلامت غشای پلاسمایی اسپرم استفاده شد. داده‌های آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری SAS آنالیز شد. اثر پرتوتابی بر تحرک و زنده مانی اسپرم‌ معنی‌دار بود (05/0 P<). افزایش درصد اسپرم های سالم در نمونه های پرتوتابی شده با دز 6/0 و 9/0 گری معنی دار بود (05/0P<). پرتوتابی با دز 9/0 گری پرتو ایکس می تواند بدون اثرات منفی بر اسپرم و منی، سبب افزایش فعالیت غشای میتوکندری و بهبود تحرک و زنده مانی اسپرم بعد از یخ گشایی شود.
کلیدواژه ها
موضوعات