پیاده سازی روش پراکندگی پروتون-پروتون برای آنالیز هیدروژن در نمونه‌های نازک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1114-INC (R1)
نویسندگان
1فیزیک و شتابگرها-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای-تهران-ایران
2فیزیک و شتابگزها -پژوهشگاه علوم فنون هسته ای
3فیزیک و شتابگرها-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
4پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
آنالیز هیدروژن با غلظت بسیار کم، همواره به عنوان یک چالش جدی در روش‌های آنالیز با باریکه یونی مطرح بوده است. روش پراکندگی پروتون-پروتون بر مبنای ثبت رویدادهای همزمانی، یک روش کارآمد و غیر مخرب برای آنالیز هیدروژن در نمونه‌های نازک است. در این مقاله، مراحل راه‌اندازی روش آنالیز پراکندگی پروتون-پروتون در آزمایشگاه واندوگراف تهران گزارش شده است. در چیدمان ارائه شده، ثبت رویدادهای همزمان پراکندگی پروتون-پروتون در دو آشکارساز سدسطحی با استفاده از یک دیجیتایزر 14 بیتی و بر اساس سیستم پردازش دیجیتال سیگنال انجام شده است. بازدهی شمارش در سیستم همزمانی با استفاده از چند نمونه کپتون با ضخامت‌های مختلف تعیین شده است. صحت روش ارائه‌ شده با اندازه‌گیری غلظت هیدروژن بر روی یک نمونه استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمایش نشان می‌دهد که روش پراکندگی پروتون-پروتون امکان اندازه‌گیری غلظت هیدروژن در نمونه‌های نازک با خطای سیستماتیک کمتر از 10%را فراهم می‌کند. حساسیت روش پیشنهادی برای آنالیز هیدروژن در بسترهای مختلف ppm 100 است.
کلیدواژه ها
موضوعات