بررسی تاثیر سن بر میزان کمیت‌های حفاظتی ناشی از تابش خارجی نوترون با استفاده از گزارش‌های مختلف ICRP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1112-INC (R2)
نویسندگان
1دانشجو
2گرگان دانشگاه گلستان گروه فیزیک
3دانشگاه گلستان دانشکده علوم گروه فیزیک
چکیده
در این پژوهش بر مبنای توصیه‌های منتشر شده توسط کمیته بین ‌المللی حفاظت پرتویی (ICRP)، دوزهای معادل و موثر برای سنین مختلف با چشمه خارجی نوترون برآورد شده است. محاسبات برای ۲۸ گروه انرژی نوترون از ۱×〖۱۰〗^(-۹ ) تا ۲۰ مگاالکترون ولت در ۴ هندسه پرتودهی: از روبرو، از پشت سر، از سمت راست و از سمت چپ، انجام شده‌اند. مجموعه فانتوم‌های ریاضی ORNL که شامل ۶ گروه سنی: نوزاد، ۱، ۵، ۱۰، ۱۵ سال و بزرگسال است در کد مونت کارلوی MCNPX برای محاسبه دوز مورد استفاده قرار گرفتند. در هر مرحله دوز موثر با توجه به ضریب وزنی بافت (WR) منتشر شده توسط ICRP60، ICRP74 وICRP116 محاسبه و نتایج حاصل با انتشارات ICRP116 مقایسه شد که در انرژی‌های پایین و میانی توافق نسبتا خوبی داشتند اما در انرژی‌های بالا اختلاف تا ۳۰ درصد نیز می‌رسید.
تعیین دوز برای افراد جامعه که در معرض تابش خارجی قرار گرفته‌اند امری مهم است زیرا اثرات و مضرات تابش در به خطر انداختن سلامتی، برای اندام‌های مختلف متفاوت است.
کلیدواژه ها
موضوعات