آسیب میکروساختاری نیوبیوم در اثر تابش و بررسی پدیده بهمن برخوردی با استفاده از شبیه سازی اتمی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1111-INC (R2)
نویسندگان
1پژوهشگر سازمان انرژی اتمی
2استاد هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
نیوبیوم از جمله عناصری است که کاربرد ها و توجهات وسیعی در صنعت هسته ای دارد. به ویژه آلیاژ آن با زیرکونیوم، به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که دارد در راکتور های هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد. اثر تابش بر روی ساختار نیوبیوم و نحوه تغییر میکروساختاری و آسیب ساختاری آن منجر به تولید نقیصه ها مانند زوج فرنکل شده و از این رو می تواند نقش موثری در تغییر ویژگیهایی ساختاری و مکانیکی شود. در این پژوهش با استفاده از دینامیک مولکولی به بررسی نحوه تشکیل زوج فرنکل در اثر تابش در ساختار نیوبیوم خالص پرداخته و با توجه به اینکه راکتور ها در دما های بالا کار می کنند، به بررسی اثر دما بر تعداد و نحوه تشکیل آنها خواهیم پرداخت. همچنین پدیده بهمن برخوردی که در اثر تابش در ساختار تولید می شود، برای انرژی های مختلف تابش و نحوه تغییر میکروساختاری در اثر این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج به دست آمده در محاسبه ثابت های شبکه و تعداد زوج فرنکل تولید شده در تطابق خوبی با نتایج تجربی و محاسبات دیگران قرار دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات