اندازه‌گیری دمای الکترون در دستگاه IECF با استفاده از سامانه تشخیصی پروب لانگمویر منفرد

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1110-INC (R2)
نویسندگان
1پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، 51113-14399، تهران، ایران
2سازمان انرژی اتمی، پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران
3سازمان انرژی اتمی.پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای.پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
چکیده
دستگاه محصورسازی گداخت اینرسی الکتروستاتیکی (IECF) یکی از دستگاه‌های متداول در زمینه محصورسازی پلاسما در گداخت هسته‌ای است. برای ارزیابی عملکرد چشمه پلاسمایی این دستگاه لازم است پارامترهای پلاسما مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرند. در کار حاضر، با استفاده از سامانه تشخیصی پروب لانگمویر به اندازه‌گیری دمای الکترونی پلاسمای تشکیل شده در دستگاه IECFموجود در پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای پرداخته شده است. پروب لانگمویر به عنوان یک ابزار تشخیصی دقیق و قدرتمند برای تعیین پارامترهای پلاسما در چشمه‌های یونی و الکترونی به کار می‌رود. علاوه بر این، در چشمه‌های پلاسمایی، جهت شناسایی پارامترهای دستگاه و تحلیل ابعادی آن در راستای دستیابی به مقیاس‌های بزرگتر، باید از سیستم‌های تشخیصی مناسب بهره گرفته شود که پروب لانگمویر پاسخ مناسبی برای این نیاز می‌باشد. پروب طراحی و ساخته شده یک پروب لانگمویر منفرد می‌باشد. شرایط کاری دستگاه در این آزمایش ولتاژ 1 کیلو ولت و جریان 10 میلی آمپر است. در این شرایط، دمای پلاسما 50.1 الکترون ولت تخمین زده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات