واکنش تبدیل 93Zr و 96Zr به ایزتوپ‌های دیگر با استفاده از پرتوهای گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1109-INC (R2)
نویسندگان
هیات علمی
چکیده
در این مقاله واکنش تبدیل دو ایزوتوپ زیرکونیوم، 93Zr و 96Zr، توسط پرتوهای گامای حاصل از تابش ترمزی و پراکندگی معکوس کامپتون به صورت عددی محاسبه خواهد شد. در مکانیزم تابش ترمزی به منظور تولید پرتوی گاما، یک باریکه لیزر با شدت زیاد به هدف تانتولوم با ضخامتmm 88/1 تابش می‌شود و بلافاصله بعد از آن، زیرکونیوم قرار داده شده است. مشاهده می‌شود که تعداد واکنش‌ها به شدت لیزر بستگی دارد، بعلاوه شدت بهینه‌ای برای لیزر با هدف داشتن بیشترین تعداد واکنش تبدیل،‌ تعریف خواهد شد. همچنین اکتیوتیه به صورت تابعی از دمای مشخصه فوتون‌های گاما بررسی می‌شود. در ادامه بر اساس داده‌های گزارش شده مربوط به باریکه الکترونیSLEGS ، تولید فوتون‌های گاما توسط پراکندگی معکوس کامپتون با استفاده از لیزرCO2 با توانW 100 مطالعه می‌شود. از مقایسه تعداد واکنش‌ها در دو روش، مشاهده می‌شود که تعداد واکنش‌ها در تابش معکوس کامپتون 5/5 برابر تعداد واکنش‌های حاصل از یک ساعت تاباندن لیزر به هدف تانتولوم است.
کلیدواژه ها
موضوعات