ساخت و بررسی ظرف کشت سلول هوشمند تولید شده به روش پلیمریزاسیون پیوندی با استفاده از پرتو گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1108-INC (R2)
نویسندگان
1گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، 1477893855، تهران، ایران
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،پژوهشکده کاربرد پرتوها، 11365-3486، تهران، ایران
چکیده
به منظور ساخت ظرف کشت سلولی حساس به دما، لایه ی نازکی از کوپلیمر(PNIPAAm/PNVCL) با دو نسبت 80/20 (نمونه اول) و 50/ 50 (نمونه دوم) با استفاده از پلیمریزاسیون پرتویی بر روی ظروف کشت سلول پلی استایرنی پیوند زده شد. برای اطمینان از پیوند زنی و بررسی لایه پیوند زده شده آزمونهای FTIR، AFM و زاویه تماس انجام شد. برای نمونه اول و دوم به ترتیب مقدار ضخامت لایه پیوند زدهnm 88/23 و nm 78/25 و مقدار چگالی گرافت آنها µgr/cm2 2.27 و µgr/cm2 2.33 به دست آمد. نتایج آزمون زاویه تماس، آبدوستی و آبگریزی سطح نمونه اول و دوم را در دو دمای ̊ C10 و ̊ C40 نشان داد. چسبندگی و جدا شدن سلول های فیبروبلاست در دو دمای ̊ C37 و ̊ C4 انجام شد. مشاهده شد که پس از کشت و رشد سلولها در ̊ C37 ، با تغییر دما از ̊ C37 به ̊ C4 سلولها براحتی و بصورت صفحات سلولی از سطوح جداشدند.
کلیدواژه ها
موضوعات