ساخت و بررسی ظرف کشت سلول هوشمند تولید شده به روش پلیمریزاسیون پیوندی با استفاده از پرتو گاما
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (566.43 K)
نویسندگان
1گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، 1477893855، تهران، ایران
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،پژوهشکده کاربرد پرتوها، 11365-3486، تهران، ایران
چکیده
به منظور ساخت ظرف کشت سلولی حساس به دما، لایه ی نازکی از کوپلیمر(PNIPAAm/PNVCL) با دو نسبت 80/20 (نمونه اول) و 50/ 50 (نمونه دوم) با استفاده از پلیمریزاسیون پرتویی بر روی ظروف کشت سلول پلی استایرنی پیوند زده شد. برای اطمینان از پیوند زنی و بررسی لایه پیوند زده شده آزمونهای FTIR، AFM و زاویه تماس انجام شد. برای نمونه اول و دوم به ترتیب مقدار ضخامت لایه پیوند زدهnm 88/23 و nm 78/25 و مقدار چگالی گرافت آنها µgr/cm2 2.27 و µgr/cm2 2.33 به دست آمد. نتایج آزمون زاویه تماس، آبدوستی و آبگریزی سطح نمونه اول و دوم را در دو دمای ̊ C10 و ̊ C40 نشان داد. چسبندگی و جدا شدن سلول های فیبروبلاست در دو دمای ̊ C37 و ̊ C4 انجام شد. مشاهده شد که پس از کشت و رشد سلولها در ̊ C37 ، با تغییر دما از ̊ C37 به ̊ C4 سلولها براحتی و بصورت صفحات سلولی از سطوح جداشدند.
کلیدواژه ها
موضوعات