تولید رادیونوکلئید ید-124 از هدف تلوریم-124 غنی سازی شده در ایران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1106-INC (R2)
نویسندگان
1گروه سیکلوترون
2گروه پژوهشی رادیوداروها و رادیو ایزوتوپ های سیکلوترونی- پژوهشکده کاربرد پرتوها- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی3148643111، کرج ـ تهران
4گروه آشکارسازی و دزیمتری- پژوهشکده کاربرد پرتوها-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
5پژوهشکده کاربرد پرتوها/کرج
چکیده
در این پروژه با استفاده از تارگت ها ی قرصی آبکاری شده با لایه نازک طلا علاوه بر جلوگیری از انجام واکنش ها ی جامد - جامد در حرارت بالا وجلوگیری از ورود ناخالصی ها ی تارگت، از خروج ید تولید شده نیز جلوگیری به عمل آمد. با افزایش شدت جریان پروتون ‌ها و فراهم آوردن تبادل حرارتی مناسب با استفاده از تارگت قرصی مسی ، تصعید در اثر حرارت زیاد ناشی از پرتودهی یا ذوب ‌شدن موضعی و تخریب ماده هدف نیز رخ نداد و میزان بهره تولید رادیونوکلئید ید - 124 افزایش یافت . در این پژوهش برای اولین بار در داخل کشور از از هدف تلوریم - 124 غنی سازی شده و روش جداسازی تقطیر خشک در تولید رادیو نوکلئید ها ی برپایه ی سیکلوترون استفاده شد و تولید رادیونوکلئید خالص ید - 124 از هدف تلوریم - 124 خالص در شرایط بهینه بدست آمده انجام شد.
کلیدواژه ها
موضوعات