ساخت نانو سنسورهای جدید مغناطیسی بر پایه گرافن اکسید و اکسید آهن برای اندازه گیری آهنگ دز تشعشع گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (486.28 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1103-INC (R1)
نویسندگان
1گروه آشکارسازی و دزیمتری- پژوهشکده کاربرد پرتوها-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
21. پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی3148643111، کرج ـ تهران.
3پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی3148643111، کرج ـ تهران.
4پژوهشکده کاربرد پرتوها/کرج
چکیده
دراین تحقیق تولید نانو ذرات ترکیبی F e 3 O 4 / اکسید گرافن در پلی وینیل استات و پلی متیل متا کریلات ( F e 3 O 4/ G O / P V A c و Fe 3 O 4/ G O / P M M A ) گزارش شد. این نانو کامپوزیت ها ویژگی ها ی پردازش عالی ، حساسیت بالا در برابر اشعه گاما و حلالیت خوب را از خود نشان دادند . فعل و انفعالات فوتو فیزیکی بین نانو ذرات ترکیبی F e 3 O 4 و اکسید گرافن و پلیمر ها با استفاده از آشکار ساز ها ی تماس اهمی با الکترود های آبکاری شده با طلا بررسی و مقایسه شده است. افزایش در پاسخ فوتو الکتریک و خواص جذب گاما در نانو حسگر ها ی گاما ترکیبی F e 3 O 4 / اکسید گرافن در مقایسه با سنسور های غیر هیبریدی مشاهده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات