کمپلکس های نشاندار سازی شده پورفیرینی با رادیو نوکلئید های گالیم و گادولینیوم جهت ادغام تصویربرداری هسته ای، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و فتودینامیک تراپی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1100-INC (R2)
نویسندگان
1گروه پژوهشی رادیوداروها و رادیو ایزوتوپ های سیکلوترونی- پژوهشکده کاربرد پرتوها- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
21. پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی3148643111، کرج ـ تهران.
3دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین-تهران.
4پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی3148643111، کرج ـ تهران.
5پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کشاورزی هسته ای ، صندوق پستی3148643111، کرج ـ تهران.
6پژوهشکده کاربرد پرتوها/کرج
چکیده
تمایل فزاینده به استفاده از رادیو نوکلئید ها ی گالیم 67 و 68 به عنوان رادیو نوکلئید ها ی SPECT و PET در داروسازی هسته ای فرصت های جدیدی را پیش روی محققان قرار داده تا بر تولید رادیو داروهای جدید این خانواده تمرکز نمایند. در این تحقیق سعی بر آن شد تا با ترکیب خاصیت عالی کمپلکس پذیری رادیو نوکلئید های گالیوم - 68 و 67 سه ظرفیتی با کمپلکس های مسطح چربی دوست با بار خنثی ( پروتو پورفیرین I X) ، توانایی گسیل پوزیترون ها برای تصویربرداری PET و قابلیت استفاده از پورفیرین در PDT برای مقاصد درمانی و حضور عامل فلزی گادولونیوم بر روی پورفیرین به عنوان عامل تصویربرداری MRI ، یک عامل PET / PDT / MRI جدید معرفی گردد . ترکیب نشاندار شده نهایی با جذب بالا در تومور ها ی سرطان پستان قابلیت بالایی در شناسایی و درمان سرطان از خود نشان داد.
کلیدواژه ها
موضوعات