تاثیر افزودنی تریپولی بر قابلیت فروشویی سزیم از بلوک های سیمانی حاوی رزین های AmberLite™ IRN97 H

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1099-INC (R1)
نویسندگان
1استادیار پژوهشکده سوخت هسته ای
2پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی 8486-11365، تهران- ایران
3دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی 1114-14565، تهران- ایران
4شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران، صندوق پستی 8486-11365، تهران- ایران
چکیده
به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی برای توسعه ی فرمولاسیونی مناسب برای تثبیت رزین تبادل یونی کاتیونی AmberLite ™ IRN97 H در ماتریس سیمان با در نظر گرفتن آخرین و مهمترین معیار پذیرش پسماند یعنی سرعت فروشویی سزیم-137 ملات های سیمانی مختلف از رزین تبادل کاتیونی ذکر شده (با محتوای ثابت 7% وزنی)، سیمان سرباره ای ضد سولفات تولیدی شرکت سیمان سپاهان اصفهان، سدیم هیدروکسید، آب و افزودنی تریپولی با مقادیر متغیر صفر تا 8% وزنی و در دو نسبت آب به سیمان 0.35 و 0.4 تهیه شدند. پس از به عمل آوری به مدت 28 روز شناسایی بلوک های سیمانی حاصل از نظر میزان فروشویی با استفاده از فروشوینده ی آب مقطر در طی مدت 90 روز بر اساس استاندارد ANSI/ANS 16.1 انجام گرفت. بررسی کسر فروشویی جمعی و سرعت فروشویی سزیم از نمونه های به عمل آمده در هر دو نسبت آب به سیمان، موید این مطلب است که میزان بهینه‌ی افزودنی تریپولی در تثبیت رزین کاتیونی مورد مطالعه 4% وزنی ملات است. در این شرایط بهینه، مقادیر سرعت فروشویی به دست آمده در دو نسبت آب به سیمان 0.35 و 0.4 به ترتیب 3-10×4.62 و (g/(cm2d
10-3×2.98 بوده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات