طراحی و شبیه سازی حفاظ کامپوزیتی پلی اتیلن-اکسید تنگستن با قابلیت بکارگیری در مراکز ماموگرافی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1098-INC (R3)
نویسندگان
1دانشجو
2عضو هیئت علمی
چکیده
با توجه به افزایش تقاضا برای بکارگیری حفاظ‌های پرتویی عاری از سرب در سال های اخیر، در این پژوهش، ویژگی های حفاظ سازی ماده کامپوزیتی پلی اتیلن/اکسید تنگستن (PE-WO3) در مقابل پرتوهای ایکس و گاما در ناحیه انرژی مورد استفاده در مراکز ماموگرافی یعنی 15-25 keV شبیه‌سازی شد. بدین منظور، محاسبات مربوط به ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت PE-WO3 در کسرهای وزنی مختلف ماده پُرکننده WO3 در بستر پلی اتیلن یعنی 0 wt%، 5 wt%، 8 wt%، 10 wt%، 20 wt% و 30 wt% تحت انرژی‌های مختلف فوتون در ناحیه ماموگرافی یعنی15 keV ،20 keV و 25 keV با استفاده از کد MCNP4C شبیه سازی شد و نتایج آن با نرم‌افزار XMudat مقایسه گردید. نتایج شبیه سازی کمیت های ضریب تضعیف جرمی، ضخامت نیم لایه (HVL) و ضخامت یک دهم لایه (TVL) برای ماده‌ی کامپوزیتی PE-WO3 با داده‌های نرم‌افزار XMudat در کسر‌های وزنی مختلف از اکسید تنگستن و در انرژی های متفاوت همخوانی خوبی نشان داد.
کلیدواژه ها
موضوعات