تاثیر افزودنی تریپولی بر استحکام فشاری بلوک های سیمانی حاوی رزین کاتیونی AmberLite™ IRN97 H

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1097-INC (R1)
نویسندگان
1استادیار پژوهشکده سوخت هسته ای
2پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی 8486-11365، تهران- ایران
3دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی 1114-14565، تهران- ایران
4شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران، صندوق پستی 8486-11365، تهران- ایران
چکیده
به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی برای توسعه ی فرمولاسیونی مناسب برای تثبیت رزین تبادل یونی کاتیونی AmberLite ™ IRN97 H در ماتریس سیمان با در نظر گرفتن نخستین معیار پذیرش پسماند یعنی آزمون استحکام فشاری، ملات های سیمانی از رزین تبادل کاتیونی مذکور (با محتوای ثابت 7% وزنی)، سیمان سرباره ای ضد سولفات تولیدی شرکت سیمان سپاهان اصفهان، سدیم هیدروکسید، آب و افزودنی تریپولی با مقادیر متغیر صفر تا 8% وزنی و در سه نسبت آب به سیمان 0.35، 0.4 و 0.5 تهیه شدند. پس از به عمل آوری به مدت 28 روز در قالب های استوانه ای استحکام فشاری بلوک های حاصل بر اساس استاندارد ASTM-C39 مورد اندازه گیری واقع شد. بررسی میزان روانی ملات های سیمانی تهیه شده حاوی پسماند و استحکام فشاری نمونه های به عمل آمده در هر سه نسبت آب به سیمان، موید این مطلب است که میزان بهینه افزودنی تریپولی در تثبیت رزین کاتیونی مورد مطالعه 4% وزنی ملات است. در این شرایط بهینه مقادیر استحکام فشاری به دست آمده در سه نسبت آب به سیمان 0.35، 0.4 و 0.5 به ترتیب 14.3، 9.13 و 8.6 مگا پاسکال بوده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات