ارزیابی لاین‌های موتانت برنج از نظر صفات مورفولوژیک و نشانگرهای همبسته با ژن برگرداننده باروری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1096-INC
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتتیک و به‌نژادی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیی ساری
2استاد گروه اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
3دانشیار گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
4گروه اصلاح برنج، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده
از مهمترین کارکردهای انرژی هسته‌ای در کشاورزی، ایجاد تنوع در ارقام گیاهی است. پژوهش حاضر با بررسی 13 لاین موتانت برنج به همراه 4 لاین برگرداننده باروری و دو لاین نگهدارنده عقیمی با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. صفات زراعی نظیر تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد دانه پر و کل در خوشه، درصد باروری خوشه و عملکرد شلتوک بررسی شد. از سه نشانگر SSR شامل RM171، RM490 و RM3148 برای شناسایی دو ژن اصلی برگرداننده باروری Rf3 و Rf4 استفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اختلاف بسیار معنی‌داری در همه صفات بود که بیانگر تنوع فراوان بین ژنوتیپ‌ها می‌‌باشد. نتایج مقایسات میانگین نشان داد که به طور متوسط طول خوشه لاین‌های موتانت بیشتر از لاین‌های خارجی بوده است. بیشترین میزان عملکرد ژنوتیپ‌ها (بالای 700 گرم در متر مربع) مربوط به ندا، IR 86403-5-5-2-1-1-1-1-1R و چهار لاین موتانت P15-6، P12-5-3-3-2-2-1، P12-5-3-3-2-1-1 و P8-7-2-1-4-2-1-1 بوده که به دلیل داشتن باروری خوشه بالا بوده است. در مجموع الگوی باندی سه نشانگر نشان داد ژنوتیپ‌های IR 68078-15-2-1-2-2-R، IR 65622-151-1-2-2-2-R و NSIC RC 434 دارای ژن برگرداننده باروری بودند.
کلیدواژه ها
موضوعات