مقایسه دز دریافتی ارگانهای حساس در سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر با آنژیوگرافی عروق کرونر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (467.28 K)
نویسندگان
1کارشناس مسئول بخش تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید مدرس
چکیده
چکیده:
این مطالعه برای بررسی دوز موثر و دوز ورودی پوست در اندامهای حساس به رادیواکتیو از طریق روشهای آنژیوگرافی کرونر تهاجمی و CT آنژیوگرافی با استفاده از تکنیک های مختلف صرفه جویی در دوز ، بر روی یک فانتوم انسان شناسی انسانی انجام شد. دوز موثر به ترتیب 49/2 میلی سیورت ، 35/3 میلی سیورت و 62/9 میلی سیورت محاسبه شد که مربوط به سه پروتکل سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر شامل ، prospective ECG-gating, retrospective ECG-gating با و بدون مدولاسیون(تغییر) جریان تیوب. در مقایسه ، دوز موثر در چهار بزرگنمایی مختلف به دست آمده با آنژیوگرافی عروق کرونر به ترتیب 7.26 میلی سیورت ، 35/6 میلی سیورت ، 5/58 میلی سیورت و 4/71 میلی سیورت محاسبه شد. بیشترین دوز ورودی پوست در سینه در طی سی تی آنژیوگرافی کرونر و در غده تیروئید در حین آنژیوگرافی کرونر تهاجمی اندازه گیری شد. اگرچه آنژیوگرافی کرونر تهاجمی نسبت به سی تی آنژیوگرافی کرونر دوز تابش کمتری ایجاد می کند ، اما استفاده از تکنیک های اصلاح شده در CT و آنژیوگرافی عروق کرونر در عمل بالینی برای کاهش دوز اشعه توصیه می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات