مقایسه دز دریافتی ارگانهای حساس در سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر با آنژیوگرافی عروق کرونر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1095-INC (R3)
نویسندگان
1کارشناس مسئول بخش تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید مدرس
چکیده
چکیده:
این مطالعه برای بررسی دوز موثر و دوز ورودی پوست در اندامهای حساس به رادیواکتیو از طریق روشهای آنژیوگرافی کرونر تهاجمی و CT آنژیوگرافی با استفاده از تکنیک های مختلف صرفه جویی در دوز ، بر روی یک فانتوم انسان شناسی انسانی انجام شد. دوز موثر به ترتیب 49/2 میلی سیورت ، 35/3 میلی سیورت و 62/9 میلی سیورت محاسبه شد که مربوط به سه پروتکل سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر شامل ، prospective ECG-gating, retrospective ECG-gating با و بدون مدولاسیون(تغییر) جریان تیوب. در مقایسه ، دوز موثر در چهار بزرگنمایی مختلف به دست آمده با آنژیوگرافی عروق کرونر به ترتیب 7.26 میلی سیورت ، 35/6 میلی سیورت ، 5/58 میلی سیورت و 4/71 میلی سیورت محاسبه شد. بیشترین دوز ورودی پوست در سینه در طی سی تی آنژیوگرافی کرونر و در غده تیروئید در حین آنژیوگرافی کرونر تهاجمی اندازه گیری شد. اگرچه آنژیوگرافی کرونر تهاجمی نسبت به سی تی آنژیوگرافی کرونر دوز تابش کمتری ایجاد می کند ، اما استفاده از تکنیک های اصلاح شده در CT و آنژیوگرافی عروق کرونر در عمل بالینی برای کاهش دوز اشعه توصیه می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات