تعیین دز مؤثر پرتو گاما در القای پارتنوژنز به منظور تولید لاین های خالص خربزه در شرایط گلخانه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1094-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشگر/پژوهشکده کشاورزی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2عضو هیات علمی/ پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
چکیده
تولید لاین‌های خالص از گیاهان هاپلوئید خربزه، نیازمند به کارگیری روش‌های مؤثر دو برابر نمودن کروموزم است. در این راستا، به منظور تولید گیاهان هاپلوئید، از تکنیک گرده پرتوتابی شده استفاده گردید. در این روش،. گل‌های ماده با گرده‌های پرتوتابی شده با پرتو گاما با دزهای مختلف ( 250 تا 550 گری)، گرده‌افشانی شدند. سه هفته پس از تلقیح، جنین‌ها از بذور، خارج شده و بر روی محیط کشت اختصاصی، کشت گردیدند. همچنین، جهت دو برابر نمودن کروموزوم‌ از تیمار کلشی‌سین استفاده شد. نتایج تعیین دز موثر پرتو گاما نشان داد که در القای بکرزایی، دز 550 گری موثرترین دز پرتو گاما بود. همچنین، از بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، توده‌های طالبی سمسوری و ساوه بالاترین درصد جنین به بذر را نشان دادند. .با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که، تولید گیاهان هاپلوئید‌، تحت تاثیر دز پرتو و ژنوتیپ قرار می‌گیرد. نتایج دو برابر نمودن کروموزوم‌ با تیمار کلشی‌سین در گلخانه‌ نیز نشان داد که موثرترین تیمار، غلظت 1000 میلی‌گرم در لیتر کلشی‌سین به مدت 24 ساعت بود.
کلیدواژه ها
موضوعات