بررسی میزان استخراج اورانیم از محلول‏های آبی توسط غشای مایع امولسیونی در حالت پیوسته و ناپیوسته

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1093-INC (R2)
نویسندگان
1پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
2دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
چکیده
در پژوهش حاضر، یک سامانه‌ غشای مایع امولسیونی حاوی 2- تنویل‌تری‌فلوئورواستون (TTA) بعنوان استخراج‏گر، اسپن 80 به‏عنوان سورفکتانت و محلول هیدروکلریک اسید بعنوان فاز درونی برای استخراج اورانیم از محلول‌های آبی رقیق به کار گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیش‌ترین میزان استخراج اورانیم در حالت ناپیوسته در غلظت 0025/0 مولار 2- تنویل‌تری‌فلوئورواستون، pH برابر با 5، 2 درصد وزنی سورفکتانت اسپن 80، سرعت همزن 300 دور بر دقیقه، نسبت عملیاتی (نسبت حجمی امولسیون به خوراک) 1:10 و نسبت حجمی فاز درونی به فاز غشا معادل با 1 بدست می‌آید. از شرایط عملیاتی بهینه بدست آمده در حالت ناپیوسته برای استخراج پیوسته‌ اورانیم در یک دستگاه میکسر ستلر افقی استفاده شد و نتایج حاصل از آن با سیستم استخراج حلالی در همان دستگاه مقایسه گردید. این مقایسه نشان داد که درصد استخراج اورانیم در سیستم غشای مایع امولسیونی 9/33 درصد بیشتر از سیستم استخراج حلالی در شرایط آزمایشگاهی یکسان است.
کلیدواژه ها
موضوعات