اثرات پرتوفراوری گاما بر رنگ میوه زرشک خشک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1092-INC (R2)
نویسندگان
1گروه پرتوفراوری و دزیمتری-پژوهشکده کاربرد پرتوها-
2مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد
3گروه پرتوفراوری و دزیمتری- پژوهشکده کاربرد پرتوها
چکیده
زرشک با مصارف خوراکی و صنعتی از محصولات کشاورزی اصلی خراسان جنوبی است. استفاده از پرتوفراوری، از اقتصادی‌ترین روش‌های نوین فراوری مواد غذایی است. میوه‎‌های زرشک برداشت شده از شهرستان بیرجند به روش شاخه بُر در انبار به‌نام بارگاه، در سایه و دمای محیط به نام "زرشک پفکی"خشک شدند. میوه‌های جدا شده از خوشه‌ها، پس از پهن کردن روی پارچه‌ای تمیز زیر نور آفتاب در دمای محیط به نام "زرشک نگینی" خشک شدند. نمونه‌های زرشک مذکور در محلول اسمزی (نمک g/l 1+ متا‏بی‏سولفیت سدیم g/l 3 + اسید سیتریک g/l 3 + شکر g/l 40) غوطه‌ور و در آزمایشگاه در شرایط اتمسفر معمولی و دمای محیط روی طبق خشک شدند. پاستوریزه کردن انجمادی (به‌مدت 72 ساعت در °C20-) و پرتودهی گاما در دُزهای kGy 0، 3، 5 و 10 انجام شدند. نمونه‌های 10 گرمی زرشک‌ها در فیلم پلی‌آمید بسته‌بندی، کُدگذاری و در دمای °C 25 و 4 تا 6 ماه نگهداری شدند. تاثیر پرتوفراوری گاما، روش شیمیایی اسمزی و انجماد بر ویژگی‌های رنگ‌سنجی با نمونه شاهد مقایسه شد. زرشک نوع پفکی، پرتوفراوری شده با دُزkGy 5 پرتوهای گاما به‌عنوان روش فراوری بهینه به‌منظور نگهداری زرشک خشک به‌مدت 6 ماه در دمای C° 4 اعلام شد.
کلیدواژه ها
موضوعات