اثر پرتودهی گاما بر کیفیت رنگ‌ و ویژگی‌های حسی-چشایی تره (Allium ampeloprasum) تازه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1091-INC (R2)
نویسندگان
گروه پرتوفراوری و دزیمتری-پژوهشکده کاربرد پرتوها-پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
چکیده
سبزی‌های تازه و بدون فراوری یا با حداقل فرآیند علیرغم خواص سلامتی‌بخش، می‌توانند ناقلی برای انتقال میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا به انسان باشند. ماندگاری این محصولات تازه نیز محدود است و حداکثر پس از سه روز نگهداری در شرایط یخچالی به توده‌ای از ضایعات تبدیل می‌شوند. جمعیت میکروبی بعد از شستشو با مواد ضدعفونی کننده نسبت به شاهد تفاوتی نداشته یا با سرعت بیشتری نسبت به جمعیت محصول شسته شده با آب در طول نگهداری افزایش یافته است. در جهت حل این مشکلات، پرتودهی می‌تواند یک تیمار عملی برای اطمینان از ایمنی، افزایش زمان ماندگاری و حتی ایجاد امکان صادرات سبزیجات تازه باشد. در این پژوهش اثرات پرتودهی گاما (kGy 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1) در دمای نگهداری 25 و °C 4 به‌مدت 15 روز بر کیفیت رنگ‌سنجی‌ و ویژگی‌های حسی-چشایی تره تازه بررسی شد. نمونه‌های پرتودهی شده و کنترل نگهداری شده در دمای محیط به‌علت بار میکروبی بالا در همان دو روز اول از مطالعه حذف شدند. بنابراین با توجه به نتایج قابل پذیرش از نظر ایمنی، کیفیت رنگ و حسی-چشایی، پرتودهی kGy 5/0 همراه با نگهداری یخچالی می‌تواند در افزایش ماندگاری تره تازه برای 8 روز و کاهش ضایعات آن استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات