بررسی استخراج و جداسازی ساماریم ازمحلول آبی حاوی یوروپیم به روش استخراج با حلال

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1090-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیئت علمی پژوهشکده سوخت هسته ای
2Tehran Iran
3هیات علمی
چکیده
ناخالصی Eu154 با نیمه‌عمر طولانی در طی تولید Sm153 در یک راکتور هسته ای با شار متوسط تشکیل می شود. با توجه به استفاده پزشکی از Sm153 در رادیوداروهای تسکین‌دهده درد استخوان، حذف و جداسازی این ناخالصی موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران می‌شود. در این مطالعه استخراج ساماریم (Sm) و جداسازی آن از یوروپیم (Eu) موجود در محلول آبی با استفاده از حلال‌های دی-(۲-اتیل‌هگزیل) فسفریک اسید (D2EHPA) و تری بوتیل فسفات (TBP) بررسی شد. جداسازی طی سه مرحله‌: کاهش +3 Euتوسط فلز روی در محلول خوراک آبی به 2+Eu، استخراج Sm از فاز آبی به فاز آلی و استریپ فاز آلی نهایی توسط آب انجام شد. بیشینه‌ی درصد استخراج Sm با استفاده از D2EHPA و TBP در شرایط مورد بررسی به‌ترتیب به %15/95 و %67/23 رسید به‌طوریکه با افزایش غلظت استخراج کننده، اگرچه امکان افزایش درصد استخراج وجود دارد اما به علت افزایش ظرفیت استخراج، Eu نیز به فاز آلی منتقل می‌شود. بررسی نتایج نشان داد استخراج با استفاده از D2EHPA منجر به جدایی کارآمدتری نسبت به TBP در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه می‌شود
کلیدواژه ها
موضوعات