اندازه‌گیری گاز تورون موجود در گاز شهری و بررسی آن بر سلامت افراد

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (336.51 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1087-INC (R1)
نویسندگان
گروه فیزیک دانشگاه پیام نور
چکیده
هدف این پژوهش تعیین میزان غلظت گاز تورون موجود در گاز شهری و بررسی اثرات ناشی از استنشاق آن بر بروز سرطان ریه در ساکنین منازل می باشد. با استفاده از دستگاه مانیتور تورون در 100 منزل مسکونی در آذر ماه و دی ماه اندازه-گیری شد.. برای حذف تأثیر پارامترهای محیطی در اندازه‌گیری ، مقادیر تراکم این گاز در دو حالت محل بدون بخاری(خاموش) و با بخاری(روشن) انجام گرفت. سپس به کمک کد شبیه ساز MCNPX اثر استنشاق این گاز بر ریه افراد شبیه سازی شد. با استفاده از روابط دز جذبی موثر سالیانه، مقدار میانگین دز جذبی در این نواحی بر اساس میزان گاز تورون موجود در گاز شهری محاسبه شد. اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که میانگین غلظت گاز تورون در منازل، 98/33 بکرل بر متر مکعب است. دز جذبی میانگین برای ریه کمتر از 05/0 میلی سیورت است که در مقایسه با دز جذبی مجاز می‌توان تأثیر گاز تورون بر سلامت افراد را نادیده گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات