روشهای مختلف کاهش انحرافات ناشی از تغییرات دما در دزیمترهای ماسفت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1086-INC (R3)
نویسندگان
گروه فیزیک دانشگاه پیام نور
چکیده
در این مقاله روشهای جدید تصحیح دمایی برای دزیمترهای ماسفت با کانال پی ارائه شده است. نشان داده شده است که با اندازه گیری تغییرات ولتاژ درین سورس برای چندجریان مختلف درین و دانستن مقدار جریان درین مربوط به ضریب دمایی صفر) (IZTCانحراف دمایی ولتاژ درین‌سورس و یا ولتاژآستانه به طول قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد. عبارات تحلیلی برای تصحیحات دمایی براساس وابستگی خطی پارامترهای وابسته به دما، به صورت تئوری ارائه شده است. نشان داده شده است که ضریب دمایی ولتاژ درین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سورس و ولتاژ آستانه به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد. این به معنی کاهش انحراف دمایی برای دزیمتر پیموس می‌باشد.
در این مقاله روشهای جدید تصحیح دمایی برای دزیمترهای ماسفت با کانال پی ارائه شده است. نشان داده شده است که با اندازه گیری تغییرات ولتاژ درین سورس برای چندجریان مختلف درین و دانستن مقدار جریان درین مربوط به ضریب دمایی صفر) (IZTCانحراف دمایی ولتاژ درین‌سورس و یا ولتاژآستانه به طول قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد. عبارات تحلیلی برای تصحیحات دمایی براساس وابستگی خطی پارامترهای وابسته به دما، به صورت تئوری ارائه شده است. نشان داده شده است که ضریب دمایی ولتاژ درین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سورس و ولتاژ آستانه به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد. این به معنی کاهش انحراف دمایی برای دزیمتر پیموس می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات