کاهش آلودگی بار میکروبی کل و اشرشیا کلی با استفاده از پلاسما سرد اتمسفری بر روی پساب ثانویه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1085-INC (R2)
نویسندگان
پژوهشکده کشاورزی هسته ای
چکیده
با توجه به افزایش جمعیت کره زمین و کمبود آب، یکی از راهکارهاِیِ جلوگیری از هدر رفت آب شرب، می‌تواند تصفیه پساب‌های شهری و استفاده آن در بخش کشاورزی باشد. جهت این امر باید پساب تصفیه شده از استانداردهای لازم برخوردار باشد و موجب آلودگی محیط زیست و محصولات کشاورزی نشود. نمونه‌های پساب تحت پلاسما سرد اتمسفری اسپارک با ولتاژ kv 18 در دو زمان 5 و 7 دقیقه (تیمار 1 و 2) قرار گرفتند و تیمار 3، 4، 5 و 6 از اعمال مجدد پلاسما اسپارک با منبع تغذیه تسلا کویل kv 20 در دو زمان 3و 5 دقیقه، بلافاصله بر روی تیمار 1 و 2 شکل گرفت. در نهایت به این نتیجه رسیدیم تیمار 5 بهترین شرایط را بین تیمارها داراست که توانست بار میکروبی کل و اشرشیا کلی را 100% برای روز صفر کاهش داده و BOD و COD را به ترتیب 94.5% و 95.2% برابر و تا حد مجاز کشاورزی، پایین بیاورد .
کلیدواژه ها
موضوعات