کاهش آلودگی بار میکروبی کل و اشرشیا کلی با استفاده از پلاسما سرد اتمسفری بر روی پساب ثانویه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (303.7 K)
نویسندگان
پژوهشکده کشاورزی هسته ای
چکیده
با توجه به افزایش جمعیت کره زمین و کمبود آب، یکی از راهکارهاِیِ جلوگیری از هدر رفت آب شرب، می‌تواند تصفیه پساب‌های شهری و استفاده آن در بخش کشاورزی باشد. جهت این امر باید پساب تصفیه شده از استانداردهای لازم برخوردار باشد و موجب آلودگی محیط زیست و محصولات کشاورزی نشود. نمونه‌های پساب تحت پلاسما سرد اتمسفری اسپارک با ولتاژ kv 18 در دو زمان 5 و 7 دقیقه (تیمار 1 و 2) قرار گرفتند و تیمار 3، 4، 5 و 6 از اعمال مجدد پلاسما اسپارک با منبع تغذیه تسلا کویل kv 20 در دو زمان 3و 5 دقیقه، بلافاصله بر روی تیمار 1 و 2 شکل گرفت. در نهایت به این نتیجه رسیدیم تیمار 5 بهترین شرایط را بین تیمارها داراست که توانست بار میکروبی کل و اشرشیا کلی را 100% برای روز صفر کاهش داده و BOD و COD را به ترتیب 94.5% و 95.2% برابر و تا حد مجاز کشاورزی، پایین بیاورد .
کلیدواژه ها
موضوعات