ارزیابی تغییرات در پارامترهای ثابت مدل جنبشی میکرودزیمتری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1083-INC (R2)
نویسندگان
1گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
در سیستم طراحی پروتون‌درمانی، اثر بیولوژیکی نسبی (RBE) برای محاسبه دٌز بیولوژیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش‌های بیوفیزیکی محاسبه RBE در پروتون‌درمانی شامل مدل جنبشی میکرودزیمتری (MKM) و مدل اثر موضعی (LEM) است. پارامترهای ثابت این مدل‌ها که از طریق برازش با داده‌های آزمایشگاهی به دست می‌آیند، در نتایج حاصله تاثیر محسوسی دارند. ازینرو، در این مقاله تاثیر پارامترهای ثابت مدل MK شامل شعاع ناحیه (Rd)، شعاع هسته‌های سلولی (Rn) و پارامترهای مدل خطی-درجه دوم (0α و β) مورد مطالعه قرار گرفته است. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از کد GATE و توزیع دز پیک براگ گسترده شده (SOBP) در آب انجام گشته است. مقایسه‌هایی بین دز بیولوژیکی، پارامتر α و D10 تخمین زده شده با بکارگیری پارامترهای خط سلولی HSG در مدل MK و پارامترهای HSG تغییر یافته در بازه 25% به صورت افزایشی و کاهشی، انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد، تغییر ایجاد شده در توزیع دٌز بیولوژیکی به علت تغییر در پارامترهای ثابت، اهمیت درستی مقادیر ثابت مدل MK در طراحی درمان را به اثبات می‌رساند.
کلیدواژه ها
موضوعات