بررسی ویژگی‌های نوترون تولید شده ناشی از شتابدهنده خطی پرانرژی در بافت نرم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1081-INC (R3)
نویسندگان
1گروه فیزیک-دانشکده علوم پایه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز-ایران
2گروه فیزیک-دانشکده علوم-دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
چکیده
در شتابدهنده‌هایی که در ولتاژ بالاتر از MV 7 کار می‌کنند، نوترون‌ها از طریق برهم‌کنش هسته‌ای در داخل سر شتابدهنده تولید می‌شوند. در این مطالعه، اجزای اصلی سر شتابدهنده خطی پرانرژی MV 15 Siemens Primus با استفاده از کد MCNPX شبیه‌سازی شده و توزیع دز نوترون در فانتوم مکعبی بافت نرم ICRUمورد مطالعه قرار گرفته‌است. نتایج نشان می‌دهد با افزایش عمق در فانتوم دز جذبی نوترون به صورت نمایی کاهش می‌یابد. اما میزان دز در خارج میدان تابشی کاهش قابل ملاحظه‌ای ندارد. در نتیجه در اندام سالم خارج میدان تابشی دز ناخواسته نوترون ذخیره خواهد شد و تحت اثرات بیولوژیکی مخرب نوترون‌ها قرار می گیرند.
نتایج نشان می‌دهد با افزایش عمق در فانتوم دز جذبی نوترون به صورت نمایی کاهش می‌یابد. اما میزان دز در خارج میدان تابشی کاهش قابل ملاحظه‌ای ندارد. در نتیجه در اندام سالم خارج میدان تابشی دز ناخواسته نوترون ذخیره خواهد شد و تحت اثرات بیولوژیکی مخرب نوترون‌ها قرار می گیرند.
کلیدواژه ها
موضوعات