شبیه سازی سنگ گرانیتی زینتی به کمک مدلسازی آشکارساز HPGe و تعیین بازده آشکارساز با محاسبه ضخامت لایه مرده با استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1078-INC (R2)
نویسندگان
1اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده فیزیک
2دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده فیزیک
چکیده
تاکنون تحقیقات بسیاری درکشورهای مختلف ازجمله ایران در زمینه تابش‌های پرتوزا ناشی از عناصر پرتوزای محیطی مانند خاک، سنگ و...صورت گرفته‌است، ما به صورت روزانه در معرض این تابش‌ها قرار داریم که در صورت دریافت دوزی بیشتر از حد مجاز با مسمومیت و دیگر عوارض ناشی ازآن مواجه خواهیم شد. با توجه به اینکه امروزه ما بیشتر زمان خود را در محیط بسته ساختمان‌ها سپری می‌کنیم، مطالعه پرتوزایی مصالح ساختمانی ضرورت پیدا می‌کند. در این مطالعه، به بررسی پرتوزایی عناصر(_^232)Th، (_^238)Uو (_^40)Kدر10 نمونه سنگ گرانیتی زینتی بازار اصفهان به وسیله آشکارساز HPGe، مدل GMX40P4-76 نوع n، ساخت شرکت ORTEC پرداخته ‌شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، تقریبا 90% این نمونه‌ها دارای فعالیت بیشتر از حد مجاز می‌باشند. با توجه به زمان‌بر بودن اندازه‌گیری‌های تجربی و نیاز به چشمه‌های استاندارد، هم نوع و هم جنس برای آشکارسازی و کالیبره‌کردن چشمه پرتوزا، از روش شبیه‌سازی برای تخمین بازده آشکارساز استفاده‌شد. در این مطالعه از کد مونت کارلوی MCNPX2.6 برای شبیه‌سازی آشکارساز، چشمه استاندارد خاکی، نمونه سنگ گرانیتی و بررسی اثر تغییر ضخامت لایه مرده بر آشکارساز استفاده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات