بررسی میزان پس‌پراکندگی الکترون‌های مورد استفاده در رادیو‌درما‌نی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1075-INC (R2)
نویسندگان
1دانشگاه گلستان، دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک
2دانشگاه گلستان دانشکده علوم گروه فیزیک
چکیده
هنگامی که باریکه الکترونی از داخل ماده عبور می‌کند ‌به‌دلیل برهم‌کنش نیروی کلونی میان الکترون‌های فرودی و هسته‌‌ی ماده، الکترون‌ها دچار پراکندگی متعدد می‌شونددر چنین شرایطی دو دسته الکترون‌های ثانویه و الکترون‌های پس‌ پراکنده شده خواهیم داشت. با توجه به اطلاعاتی که درباره پدیده پس‌پراکندگی الکترون موجود است، میزان پس‌پراکندگی بسته به جنس محیط متفاوت خواهد بود. با استفاده از کد شبیه‌سازی مونت کارلوی MCNPX توزیع‌های پس‌پراکندگی و مقادیر اشباع آن‌ها برای پرتو‌های الکترونی با انرژی بین MeV4 تاMeV 25 از مواد مختلف مانند آلومینیوم، مس، سرب و پلی استایرن بدست آمد. دادههای بدست آمده با استفاده از کد MCNPX نشان می‌دهد که احتمال پس‌پراکندگی الکترون به شدت وابسته به عدد اتمی موثر و انرژی الکترون است. احتمال پس‌پراکندگی برای انرژی‌های پایین کمتر به انرژی وابسته است و عمدتا تابعی از عدد اتمی موثر ماده پراکننده است. مقادیر اشباع پس‌پراکندگی به صورت تابع خطی از عدد اتمی موثر ماده پراکننده برای تمام انرژیهای مورد مطالعه توزیع شده‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات