مطالعه میکرودزیمتری بر ردیابی میون در پایش پرتوهای زمینه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1073-INC (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم وفناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کد پستی 74315117، کرمان ـ ایران
21- گروه مهندسی هسته‌ای ، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری‌ پیشرفته، کد پستی: ۷۶۳۱۸۱۸۳۵۶ ، کرمان- ایران
چکیده
امروزه تحقیقات گسترده‌ای روی ذرات میون رسیده به جو در گروه پرتوهای کیهانی و بررسی خواص فیزیکی آن‌ها در حال انجام است. بنابراین، ابزار پایش و اندازه‌گیری ذرات میون با خواص فیزیکی خاص حائز اهمیت است. در این کار یک مطالعه میکرودزیمتری روی ذرات میون با استفاده از شبیه‌سازی آشکارسازهای سوسوزن انجام‌شده است. برای این منظور، دو بلور سوسوزن رایج NaI(Tl) و BGO1 توسط کد مونت‌کارلویی فلوکا شبیه‌سازی‌شده و برهمکنش ذره میون در این دو آشکارساز در مقیاس میکرو موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله شامل مسیر سه‌بعدی حرکت ذره میون در انرژی‌های متفاوت با حجم حساس آشکارساز، محل‌های تولید نور در بلور سوسوزن، مقدار انرژی اتلافی در هر برخورد، بهره نوری هر آشکارساز و اتلاف انرژی کل به‌صورت کمی ثبت‌شده است. تحلیل روی نتایج میکرودزیمتری حاصله منجر به فهم بهتری از اتلاف انرژی و ردیابی سه‌بعدی میون در برهمکنش با هر آشکارساز سوسوزن می‌گردد. ازآنجاکه سیگنال نهایی قویاً به بهره نوری و طبعاً به تعداد و مکان برخوردهای میون با حجم کریستال دارد، نتایج حاصل از این کار می‌تواند در شبیه‌سازی ابعاد و مواد بکار رفته در ساخت آشکارسازهای سوسوزن مسئول پایش محیطی پرتوهای طبیعی کمک‌کننده باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات