یک مطالعه کمی روی انتشار دهنده های پوزیترونی تولید شده در پرتودرمانی با باریکه پروتونی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1072-INC (R1)
نویسندگان
1- گروه مهندسی هسته‌ای ، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری‌ پیشرفته، کد پستی: ۷۶۳۱۸۱۸۳۵۶ ، کرمان- ایران
چکیده
امروزه در پروتون تراپی اندازه گیری عمق نفوذ پروتونها بسیار مهم و کاربردی است. در این تحقیق به مطالعه کمی انتشاردهنده های پوزیترونی پرداخته می شود که در مانیتورینگ پروتونها با کمک سیستم پت استفاده می شوند. برای این کار، با کد شبیه ساز مونت کارلویی فلوکا باریکه پروتونی در انرژیهای مختلف با مشخصات باریکه واقعی شبیه سازی شده است. بعلاوه، یک فانتوم معادل بافت نرم بدن شبیه سازی و عناصر پوزیترون زای تولید شده درآن و همچنین تعداد پوزیترونها محاسبه شدند. طبق نتایج نهایی، کربن-10 و 11 ، نیتروژن-13 و اکسیژن-15 از جمله عناصر رادیواکتیو پوزیترون زا در بدن هستند که در اثر برخورد غیر کشسان پروتونها تولید شدند. با افزایش انرژی پروتونها، تعداد عناصر پوزیترون زا در واحد حجم به ازاء هر ذره پروتون برخوردی افزایش می یابد. در کل، بیشترین عنصر پوزیترون زا در همه انرژیها در بافت نرم اکسیژن-15 است که دلیل آن سطح مقطع بالای آن نسبت به بقیه عناصر می باشد. لازم به ذکر است حصول این نتایج با روشهای عملی ناممکن است که این مسئله اهمیت علمی مطالعه شبیه سازی انجام شده را نشان می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات