شبیه‎ سازی و پیاده‎ سازی تجربی سامانه مقطع ‎نگاری نوری پخشی جهت تشخیص غیر مخرب توده‎ های سرطانی بافت سینه

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1068-INC (R3)
نویسندگان
1گروه پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2گروه فیزیک، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده
سامانه مقطع‎ نگاری نوری پخشی(DOT) ، روشی غیر‎ تهاجمی و غیر یونیزان است که می‎تواند به‌عنوان یک فن بی‎ خطر در تصویربرداری پزشکی به ‎کار رود. تصویربرداری نوری فعالیت بافت موردنظر را بر اساس میزان جذب و پراکندگی طول‎ موج فروسرخ نزدیک (NIR) نشان می‎دهد. تخمین خواص نوری ناهنجاری‎ هایی مانند تومور در بافت به‎وسیله الگوریتم پیشرو انجام می‎شود که اغلب با یک حدس اصلاح‌ شده تکرار می‎گردد تا به نتایج سازگار با داده واقعی دست یابد که این فرایند، مسئله معکوس نامیده می‎شود. بهترین معادله برای مدل‎سازی انتشار فوتون‎ها، معادله انتقال تابشی (RTE)است. در این مقاله پس از مرور مفاهیم تئوری، مدلی برای انتشار فوتون در بافت بر اساس روش المان‎ محدود(FEM) برای حل معادله انتقال تابشی با تقریب پخش در نرم‎ افزار کامسول ارائه‌شده است و درنهایت، این سامانه با استفاده از فانتوم پلی‎ اتیلن به شکل تجربی پیاده‎ سازی و نیز شبیه‎ سازی رایانه‎ ای شده و پس از راستی آزمایی نتایج تجربی با نتایج شبیه‎سازی، خواص نوری جذبی ناهمگنی در بافت، تخمین زده‌شده‎ است.
کلیدواژه ها
موضوعات