شبیه سازی فضای کل بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش DSMC
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (437.65 K)
نویسندگان
سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
گاز درون ماشین سانتریفیوژ شامل گاز درون روتور و خارج روتور می‏باشد. گاز درون روتور به دلیل چرخش بالای روتور فرآیند جداسازی گاز درون آن رخ می‎دهد. گاز بیرون روتور به دلیل ایجاد اصطکاک بین گاز و دیواره چرخان یک عامل افزاینده مقدار توان مصرفی روتور محسوب می‎شود که با قرار دادن قطعه‎ای به نام پمپ مولکولار در فضای فوقانی ماشین، اکثریت گازهای واقع شده در این فضا به سمت بالای پمپ حرکت می‏کنند. در این مقاله به شبیه سازی کل فضای بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ فرضی با استفاده از روش DSMC پرداخته شد. نسبت تراکم پمپ مولکولار برای گاز هوا در در این حالت برابر با 800 و برای پمپ مولکولار مجزا حدود 869 تعیین شد که با مقایسه نسبت تراکم ایجاد شده بین این دو حالت، مشاهده شد که نتایج دارای انطباق خوبی با یکدیگر می‏باشند و مقدار اختلاف آن‏ها از یکدیگر حدود 8% خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات