شبیه سازی فضای کل بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش DSMC

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1064-INC (R1)
نویسندگان
سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
گاز درون ماشین سانتریفیوژ شامل گاز درون روتور و خارج روتور می‏باشد. گاز درون روتور به دلیل چرخش بالای روتور فرآیند جداسازی گاز درون آن رخ می‎دهد. گاز بیرون روتور به دلیل ایجاد اصطکاک بین گاز و دیواره چرخان یک عامل افزاینده مقدار توان مصرفی روتور محسوب می‎شود که با قرار دادن قطعه‎ای به نام پمپ مولکولار در فضای فوقانی ماشین، اکثریت گازهای واقع شده در این فضا به سمت بالای پمپ حرکت می‏کنند. در این مقاله به شبیه سازی کل فضای بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ فرضی با استفاده از روش DSMC پرداخته شد. نسبت تراکم پمپ مولکولار برای گاز هوا در در این حالت برابر با 800 و برای پمپ مولکولار مجزا حدود 869 تعیین شد که با مقایسه نسبت تراکم ایجاد شده بین این دو حالت، مشاهده شد که نتایج دارای انطباق خوبی با یکدیگر می‏باشند و مقدار اختلاف آن‏ها از یکدیگر حدود 8% خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات