بررسی اثر حضور گاز سبک نیتروژن همراه با گاز زینان در یک روتور سانتریفیوژ با روش مستقیم مونت کارلو و تابع توزیع بولتزمن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1063-INC (R1)
نویسندگان
سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
در طی عملیات غنی سازی رطوبت هوا به دفعات و در مکان‌های مختلف زنجیره‌ها به خطول لوله سیال نشت می کند و باعث برهم زدن خلاء موجود در ماشین و در نهایت باعث کاهش میزان غنی سازی می‌گردد. در این مقاله تاثیر غلظت و دانسیته داخل یک سانتریفیوژ فرضی با تاثیر یک محرک خطی دمایی روی دیواره روتور بر ایجاد جریان محوری با خوراک گازی دو جزئی (5ZN2= و 95ZXe= ) و (10ZN2= و 90ZXe= ) با روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC) و روش تابع توزیع بولتزمن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تغییرات شار جرم محوری در راستای شعاع سانتریفیوژ با حضور گاز سبک نیتروژن مورد بررسی قرار گرفته شده است. . نتایج نشان داد که حضور گاز سبک درون روتور موجب قرار گیری گاز سبک در ناحیه محوری روتور و قرار گیری گاز سنگین در کنار دیواره چرخان روتور می‎شود و همچنین با افزایش میزان گاز سبک، مقدار شار جرمی محوری کاهش می‎یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات