سنتز و ارزیابی نانوذرات اکسید آهن پوشانده شده با کربوکسی متیل کیتوزان و رادیونشاندارشده با Ga68 جهت افزایش جذب توموری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1061-INC (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد بروجرد
2هیئت علمی دانشگاه آزاد بروجرد
چکیده
در این پژوهش اثر انتقال هدفمند نانوذرات اکسید‌‌آهن پوشانده شده با کربوکسی متیل کیتوزان و رادیونشاندارشده با Ga68 بواسطه اثر نفوذپذیری تقویت‌شده و ابقاء به سلولهای 1T4 بررسی شد. نانوذرات مغناطیسی آهن به شیوه همرسوبی شامل ترکیب نمودن یونهای Fe+2 وFe+3 آهن به نسبت مولی 1به2 سنتز و سطح آنها به وسیله پلیمر کربوکسی‌متیل‌کیتوزان پوشش داده شدند، سپس به منظور رادیونشاندارسازی به روش غیرمستقیم از شلاتور تحت عنوان DOTA-NHS استفاده شد. در ادامه نانوذرات با رادیوایزوتوپ Ga68 سه مرتبه نشاندار و با بازده نشاندارسازی با روش کروماتوگرافی RTLC (بیش از 97%) تعیین شد. در نهایت با مقایسه میزان جذب توموری طبق فرمول %ID/g از0.34±0.50، 0.42±0.45و0.34±0.34 برای Ga68 کلراید به 1.48±0.55، 2.24±0.4و1.1±1.1 برای حالت ترکیب نانوذرات رادیونشاندارشده با Ga68 در زمان‌های60،30 و120دقیقه پس از تزریق به موش های توموری افزایش یافت، که این نتایج حاکی از جذب مناسب نانورادیوداروی حاصل در منطقه توموری بر اثر خواص نانویی مانند اثر افزایش نفوذ و ابقای نانوذرات در تومور است.
کلید‌واژهها: نانوذرات اکسید آهن، خاصیت نفوذپذیری و ابقاء، Ga68 ، شلاتور DOTA-NHS
کلیدواژه ها
موضوعات