بررسی تاثیر پراکندگی‌ همسانگرد و غیرهمسانگرد در برهمکنش الاستیک نوترون بر سطح مقطع آسیب جابجایی ایزوتوپ 56Fe

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1060-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران
2عضو هیات علمی
3دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
4کارشناس پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای
5استاد دانشگاه ، دانشگاه اراک
چکیده
برهمکنش‌ الاستیک نوترون، نقش مهمی در جابجایی اتم‌های ماده دارد، و باعث آسیب در مواد و تاسیسات هسته‌ای می‌شود. این برهمکنش نوترونی یاد شده، نقش بسیار مهمی در جابجایی اتم‌ها‌ از شبکه اتمی خود دارد. این برهمکنش می‌تواند به دو صورت همسانگرد و غیرهمسانگرد صورت گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر نوع پراکندگی الاستیک نوترون از ایزوتوپ 56Fe، بر روی سطح مقطع آسیب جابجایی است، که از مدل‌های جابجایی NRT، arc-dpa و rpa در آن استفاده شده است. در این محاسبات، از روش شبیه‌سازی برخورد دو جسمی استفاده شده است. برای محاسبه سطح مقطع آسیب جابجایی نوترون، داده‌های هسته‌ای نظیر سطح مقطع برهمکنش الاستیک و ضرایب لژاندر لازم است، که این داده‌ها از کتابخانه ENDF/B-VI توسط زبان برنامه‌نویسی FORTRAN 90 فراخوانی شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که در انرژی‌های بالا، سطح مقطع آسیب جابجایی پراکندگی غیرهمسانگرد نسبت به سطح مقطع آسیب برای پراکندگی همسانگرد، برای همه مدل‌های جابجایی کاهش یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات