بهینه سازی یک آبشار مخروطی با استفاده از الگوریتم علف‌هرز (IWO) برای سیستم های چند جزئی با استفاده با اصلاح اثر چشمه خوراک یک ماشین سانتریفیوژ

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (448.44 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1058-INC (R1)
نویسندگان
سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
در این مقاله اثر چشمه جرمی خوراک در یک ماشین سانتریفیوژ مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ناحیه گاز رقیق و قسمتی از ناحیه پیوسته به عنوان ناحیه محاسباتی برای محاسبه چشمه جرمی در نظر گرفته شده و چشمه جرمی با روش DSMC محاسبه شده است. با محاسبه شار جرمی حاصل از دو چشمه و محاسبه تابع جریان و تلفیق آن با اثرات محرک دمایی و اسکوپ حاصل از تابع جریان اولاندر، تابع جریان جدیدی پیشنهاد شده که اثر محرک خوراک به آن افزوده شده است. با جایگذاری تابع جدید جریان حاصل از دو چشمه جرمی در معادلات انساگر-کوهن، پارامترهای جداسازی به ازای مقادیر مختلف خوراک و برش محاسبه شده که در طراحی یک آبشار مخروطی سانتریفیوژ گازی با الگوریتم علف های هرز استفاده شده است. با استفاده از چشمه جرمی به دست آمده از روش DSMC، تعداد ماشین های سانتریفیوژ مورد نیاز در زنجیره 2 عدد کمتر تعیین شد.
کلیدواژه ها
موضوعات