تعیین قدرت تفکیک سامانه کارگو اسکنر رادیوایزوتوپی و آزمون عملکرد آن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1056-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 3486 – 11365، تهران، ایران
چکیده
در بازار جهانی که تجارت غیرقانونی مرزی همچنان در حال رونق است، امنیت این بخش هنوز جدی گرفته نشده است. گمرکات باید از حمل غیرقانونی مواد مخدر، اسلحه، سایر کالاهای غیرقانونی و ... جلوگیری کنند. اسکنرهای کارگو با بهره‌گیری از پرتوهای پر نفوذ، نقش اساسی در بازرسی غیر مخرب واردات، صادرات و کنترل‌های امنیتی دارد. سامانه‌های پرتونگاری با پرتوی گاما که قادر به اسکن خودرو‌ها هستند معمولاً از کبالت -60 یا سزیم -137 به عنوان منبع رادیواکتیو و یک ستون عمودی از آشکارسازهای گاما استفاده می‌کنند اسکنرهای کارگو زمانی که با روش‌های تصویربرداری و پروفایلینگ تصویر ترکیب می‌شوند می‌توانند عملکرد گمرکی و امنیتی را با غربالگری کالاها و محموله‌ها در مرزهای دریایی و زمینی تا حد زیادی بهبود بخشند. در این مطالعه به بررسی قدرت تفکیک سامانه آشکارسازی دستگاه کارگو اسکنر رادیوایزوتوپی که یکی از پارامترهای مهم در عملکرد بهینه در این دستگاه است پرداخته شده و مقدار آن برای این سامانه به روش استاندارد موجود اندازه‌گیری شد و در نهایت تصویر روبش شده برای سه جسم حقیقی توسط دستگاه به دست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات