حذف یون استرانسیم از محلول‌های آبی با استفاده از 1،3-دی آمینو گرافن و بازیابی مغناطیسی برگشت‌پذیر جاذب

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1055-INC (R1)
نویسندگان
هیئت علمی
چکیده
1،3-دی آمینو گرافن (NH2-G-NH2) با یک روش شیمیایی ساده سنتز و با روش‌های مختلف مشخصه‌یابی شد. جاذب تهیه شده برای حذف یون‌های استرانسیم از محلول‌های آبی استفاده شد و اثر پارامترهای مختلف بر روی میزان جذب یون استرانسیم بررسی شد. نتایج تجربی نشان داد که جذب استرانسیم از مدل ایزوترم لانگمویر با حداکثر ظرفیت جذب 164 میلی گرم در هر گرم پیروی می‌کند، و داده‌های جذب به خوبی با مدل سینتیک شبه درجه دوم همخوانی داشت. مطالعات ترمودینامیکی نشان داد که فرآیند جذب دارای ماهیت گرماگیر و خود به خودی است. شرایط بهینه: غلظت استرانسیم 100 میلی گرم در لیتر ، 7pH و 60 درجه سانتیگراد است. بازیابی مغناطیسی جاذب با استفاده از یک سورفکتانت مغناطیسی با عاملدار کردن مغناطیسی غیرکوالانسی انجام شد. پس از بازیابی مغناطیسی جاذب، با تنظیم بارهای سطحی از طریق تغییر pH محلول، هر دو جز (جاذب و سورفکتانت مغناطیسی) بازیافت شدند. مطالعه واجذب با استفاده از محلول HNO3 نشان داد که جاذب قابلیت استفاده مجدد را دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات