برآورد دز موثر و ریسک سرطان ناشی از آزمون های سی تی اسکن ناحیه سر انسان در شهر تبریز

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1053-INC (R1)
نویسندگان
1هیات علمی
2دانشجو
چکیده
در این تحقیق برای 75 بیمار در شهر تبریز با استفاده از محاسبات مربوط به شرایط تابش دهی در سی تی اسکن تشخیصی ناحیه مغز سر (Brain CT-scan) در مردان و زنان، پارامترهای دزیمتری و به تبع آن دز موثر کل بدن و اندامهای مختلف به دست آمد. سپس با استفاده از دز موثر به دست آمده و گزارشات مربوط به مدلهای تخمین ریسک که کمیته ارزیابی مخاطرات پرتو گیری ارائه داده است، ریسک ابتلا به سرطانهای مختلف و مرگ ناشی از پرتو گیری به دست آمد. نتایج به دست آمده میانگین دز موثر رسیده به کل بدن در سی تی اسکن از مغز را mSv 1/2 و mSv 4/2 به ترتیب برای مردان و زنان نشان می دهد. همچنین با توجه به این میزان پرتوگیری، نتایج ریسک وقوع مرگ ناشی از سرطان، 29 نفر در میلیون و ریسک همه سرطانها نیز در حدود 150 نفر در میلیون بدست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات