بررسی گذار فاز کوانتومی در ایزوتوپ‌های فرد باریوم با استفاده از نظریه‌ی بحران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1047-INC (R1)
نویسندگان
1سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، تهران
2گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام
3سازمان انرژی اتمی.پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای.پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
چکیده
در این مقاله، نقطۀ گذار فاز برای ایزوتوپ‌های مختلف باریم ( ) در مدل اندرکنش بوزونی فرمیونی(IBFM)، به کمک نظریۀ بحران مشخص شده است. نظریه بحران با استفاده از حالات همدوس و معرفی مجموعه‌های دو شاخه شدگی و ماکسول، ابزار مناسبی را جهت مطالعه‌ی گذار فاز در اختیارمان قرار میدهد. در اینجا هامیلتونین ناحیه‌ی گذار از مولدهای جبر ساخته شده است. رفتار بحرانی ایزوتوپ‌های باریوم از طریق نظریۀ بحران تجزیه و تحلیل و سطوح انرژی از طریق فرمالیسم حالات همدوس محاسبه شده اند. نتایج، گذار فاز مرتبۀ دومی را در این زنجیرۀ ایزوتوپی را نشان میدهد و به عنوان بهترین کاندیدا برای تقارن بحرانی معرفی میگردد.
در این مقاله، نقطۀ گذار فاز برای ایزوتوپ‌های مختلف باریم ( ) در مدل اندرکنش بوزونی فرمیونی(IBFM)، به کمک نظریۀ بحران مشخص شده است. نظریه بحران با استفاده از حالات همدوس و معرفی مجموعه‌های دو شاخه شدگی و ماکسول، ابزار مناسبی را جهت مطالعه‌ی گذار فاز در اختیارمان قرار میدهد. در اینجا هامیلتونین ناحیه‌ی گذار از مولدهای جبر ساخته شده است. رفتار بحرانی ایزوتوپ‌های باریوم از طریق نظریۀ بحران تجزیه و تحلیل و سطوح انرژی از طریق فرمالیسم حالات همدوس محاسبه شده اند. نتایج، گذار فاز مرتبۀ دومی را در این زنجیرۀ ایزوتوپی را نشان میدهد و به عنوان بهترین کاندیدا برای تقارن بحرانی معرفی میگردد.
کلیدواژه ها
موضوعات