استفاده از تابش چرنکوف برای اندازه‌گیری تابش بتا رادیوایزوتوپ 40K در آشکارساز سوسوزن مایع

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1046-INC
نویسندگان
1گروه فیزیک تجربی و کاربردی -پژوهشکده فیزیک و شتابگرها-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2گروه فیزیک تجربی و کاربردی-پژوهشکده فیزیک و شتابگرها-پژوهشگاه علوم فنون هسته ای
3سازمان انرژی اتمی ایران- شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران
4پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
یکی از مهمترین اهداف پسمانداری مواد هسته‌ای، مدیریت ایمن پسماندهای هسته‌ای ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای به منظور حفظ سلامتی جامعه بشری و محیط زیست است.شمارشگر سوسوزن مایع یک ابزار کارآمد برای اندازه‌گیری پرتوزایی سطح پایین در نمونه‌های پرتوزای محیطی است. یکی از مهمترین چالش‌ها برای صنعت هسته‌ای به هنگام استفاده از این سیستم، هزینه زیاد و عدم سهولت در دسترسی به کوکتل و رادیوایزوتوپ‌های استاندارد با طول عمر کوتاه برای انجام کالیبراسیون بازدهی آن است. با این حال، با استفاده از شمارشگر سوسوزن مایع امکان آشکارسازی رادیوایزوتوپ‌های بتازا با انرژی پرتو بتا بیشتر از keV 263 با استفاده از تابش چرنکوف و بدون نیاز به کوکتل ممکن است. در این مقاله، کالیبراسیون بازدهی یک شمارشگر سوسوزن مایع برای اندازه‌‌گیری فعالیت رادیوایزوتوپ (_ ^40)K بدون استفاده از کوکتل و تنها با استفاده از تابش چرنکوف ناشی از پرتو بتا، انجام شده است. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که بازدهی سیستم اندازه‌گیری برای اکتیویته کمتر از Bq/ml 1/1 تقریبا ثابت ( حدود 18 درصد) است.
کلیدواژه ها
موضوعات