شناسایی چشمه نویز نوترون در قلب راکتور با بهره گیری ANN و شبیه ساز DYN-ACNEM

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1045-INC (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای - دانشکده مهندسی انرژی - دانشگاه صنعتی شریف
2گروه مهندسی هسته ای - دانشکده مهندسی انرژی - دانشگاه شریف
چکیده
در این پژوهش با در اختیار داشتن نویز نوترونی آشکارسازها، موقعیت، شدت و فرکانس چشمه نویز در قلب راکتور شناسایی می شود. جهت شناسایی مشخصات چشمه نویز از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) استفاده شده است. برای تولید داده های آموزش شبکه عصبی از شبیه ساز DYN-ACNEM بهره گرفته شده است که به روش نودال بسط شار جریان متوسط، هر مجتمع سوخت یک مش در نظر گرفته می شود. این انتخاب باعث کاهش هزینه محاسبات در تولید داده آموزش برای شبکه عصبی و رسیدن به جواب مطلوب شده است. از این شبیه ساز برای توزیع نویز به این دلیل استفاده شده است که در شناسایی چشمه نویز باید این واقعیت را در نظر داشت که آشکارسازها در قلب پراکنده هستند. بنابراین توزیع واقعی نویز تنها در مکان‌های گسسته آشکارسازها انداز گیری می شود. همچنین در برخی مسائل ابعاد چشمه نویز در حدود ابعاد مجتمع سوخت می باشد. با بهره گیری از موارد ذکر شده، مشخصات چشمه نویز نظیر موقعیت، شدت و فرکانس آن با دقت قابل قبولی در مقایسه با کارهای مشابه شناسایی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات