تعیین عمق اشباع در پراکندگی کامپتون با استفاده از مدل‌های مصنوعی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1044-INC (R5)
نویسندگان
گروه هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
شدت فوتون‌های پراکندگی کامپتون پرتو گاما اطلاعات بسیار مفیدی در مورد توزیع چگالی الکترونی درون نمونه آزمایشی ارائه می‌دهد. به علت تضعیف شدت فوتون‌ها، کارآیی این روش به عمق معینی از نمونه (عمق اشباع) محدود می شود که به انرژی و شدت فوتون‌های گسیلی و همچنین جنس نمونه مدنظر ارتباط دارد. در این مطالعه با اندازه‌گیری پراکندگی فوتون‌هایkeV662 تحت زاویه 90 درجه از نمونه‌های مختلف به وسیله آشکارساز سوسوزن NaI(Tl) و بهره‌گیری از طیف به دست آمده با استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های فازی بر پایه شبکه عصبی تطبیقی، عمق اشباع مواد مختلف را تعیین نموده‌ایم. برای آموزش شبکه از نمونه‌های با عمق اشباع معلوم و برای سنجش آن از نمونه‌های با عمق اشباع مجهول استفاده شده است. بیشترین دقت اندازه‌گیری با بکارگیری سیستم‌های فازی بر پایه شبکه عصبی تطبیقی بدست آمده است. بنابراین می‌توان از سیتم‌های فازی بر پایه شبکه عصبی تطبیقی برای تعیین عمق اشباع استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات