مطالعه‌ی اثر افزودن ناخالصی ترکیبی و فاز بلوری تشکیل یافته بر پاسخ ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت تولید شده به روش هیدروترمال

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1040-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2گروه فیزیک، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل-ایران
3پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران-ایران
چکیده
در این کار پژوهشی، نمونه‌های هیدروکسی اپتایت آلاییده شده با ناخالصی‌های سریم، گادولونیم و ترکیبی از این دو ناخالصی به روش هیدروترمال تولید شدند. همچنین به منظور بررسی فازهای تشکیل یافته در هرکدام از نمونه‌های تولید شده، از نرم افزار MAUD که یک نرم‌افزار برای تجزیه و تحلیل ساختار ماده با استفاده از پراش براساس روش ریتولد می‌باشد، استفاده شد. درنهایت، پاسخ دزیمتری ترمولومینسانس نمونه‌های تولید شده مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که پاسخ ترمولومیسانس نمونه‌ی آلاییده شده با ناخالصی ترکیبی، حد میانی پاسخ ترمولومینسانس نمونه‌های آلاییده شده با یک ناخالصی است. مشخص شد که افزودن ناخالصی سریم می‌تواند پاسخ ترمولومینسانس نمونه‌ی آلاییده شده با گادولونیم را بهبود بخشد. در پایان این نتیجه‌ حاصل شد که در صورتیکه ناخالصی گادولونیم در ماده وجود داشته باشد به منظور بهبود پاسخ ترمولومینسانس می‌توان از ناخالصی سریم استفاده کرد. همچنین نتایج حاصل از انجام آنالیز ریتولد نشان داد که فازهای تشکیل دهنده هیدروکسی اپتایت می‌تواند بر پاسخ دزیمتری ترمولومینسانس آن مؤثر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات