انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای توکامک با الکترونهای غیرماکسولی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1036-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک- دانشکده علوم پایه - دانشگاه گنبد کاووس- گنبد کاووس- ایران
2گروه فیزیک- دانشکده علوم پایه- دانشگاه گنبد کاووس- گنبد کاووس- ایران
چکیده
در این مقاله، انتشار مایل امواج یون-صوتی در یک پلاسمای مغناطیده با الکترونهای دو دمایی با توزیع کاپا و یونهای گرم بررسی شده است. با به کار بردن روش استاندارد اختلال کاهشی، معادله غیر خطی کورته وگ-ده وری (K-dV) برای توصیف این امواج تعیین شده است. نتایج عددی نشان می دهند که در ازای چگالی و یا دمای بحرانی، رفتار امواج سالیتونی تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر، امواج سالیتونی با پتانسیل های مثبت و منفی، قابلیت انتشار در این محیط را دارند. علاوه براین، مشاهده می‌شود که حضور الکترونهای پرانرژی، تاثیر بسزایی بر روی ساختار امواج یون-صوتی دارند و سبب می شوند امواج سالیتونی با دامنه بیشتری نسبت به حالت الکترونهای ماکسولی منتشر شوند. همچنین، اثر شدت میدان مغناطیسی نیز بر روی امواج در توکامکهای مختلفی بررسی شده است. مشاهده می شود امواج سالیتونی با دامنه ثابت اما پهنای کمتری منتشر خواهند شد اگر میدان مغناطیسی قویتر باشد. این ویژگی در توکامک ITER به خوبی نمایان می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات