بررسی رفتارهای آماری ترازهای انرژی با اسپین - پاریته (-1) در هسته170Tm

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (566.94 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1031-INC (R3)
نویسندگان
1دانشکاه پیام نور تهران
2مذیر گروه فیزیک هسته ای دانشگاه تبریز
چکیده
هدف از این مقاله مطالعه رفتار آماری ترازهای انرژی با اسپین پاریته (-1 ) در هسته Tm با170 A = با استفاده از تابع توزیع بری - روبنیک در چهارچوب آمار توزیع نزدیکترین فاصله بین ترازی و روش تخمین برازش حداقل مربعات می باشد. به این منظور هسته مورد نظر در محدوده انرژی های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. برای این هدف از اطلاعات تجربی موجود در مرکز داده های هسته ای آمریکا دنباله های آماری برای محدوده های مشخص انرژی تشکیل و با روشهای بیان شده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی وجود همبستگی آماری بین ترازهای انرژی (-1) را نشان می دهد. که رابطه مستقیم بین انرژی ترازها و همبستگی آماری بین آنها حاصل می شود. به نحوی که با افزایش انرژی در دنباله مورد مطالعه، میزان همبستگی بین ترازهای انرژی نیز افزایش می یابد .هدف از بررسی ترازهایی با پاریته منفی، مطالعه میزان تاثیر تغییر شکل و تاثیر انتقال تکانه از طریق ترازهای متناسب با L های فرد است.
کلیدواژه ها
موضوعات